Regulamin wypożyczalni

Informacje ogólne

Właścicielką wypożyczalni jest Katarzyna Butler prowadzącą działalność pod nazwą:
Katarzyna Butler, ul. Kawalerzystów 28/3, 53-004, Wrocław, NIP: 929-168-60-69
Niniejszy regulamin załączany jest każdorazowo do Umowy Najmu sprzętu i stanowi jej integralną część.

Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu

Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia sprzętu odbywa się poprzez jedną z trzech poniższych form komunikacji:
1. wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.littletraveller.pl,
2. mailowo pisząc na adres: wypozyczalnia@littletraveller.pl,
3. telefonicznie pod numerem 601 788 135.

Dostępność sprzętu jest potwierdzana drogą mailową lub telefonicznie, a strony ustalają termin, godzinę i miejsce odbioru. Sprzęt zostaje dostarczony pod umówiony adres o ustalonej godzinie przez pracownika, właściciela lub pełnomocnika właściciela Wypożyczalni.

Dokumentem potwierdzającym transakcję jest Umowa Najmu, którą razem ze sprzętem dostarcza przedstawiciel Wypożyczalni. Najemca podpisuje umowę w momencie przekazania sprzętu.

W celu wypożyczenia sprzętu Najemca musi:
1. przedstawić Wynajmującemu dokument tożsamości ze zdjęciem,
2. wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 100 zł,
3. wpłacić gotówką całą kwotę za planowany okres wynajmu.

Kwoty za wypożyczenie nie podlegają zwrotowi.
Kaucja podlega zwrotowi przy odbiorze sprzętu przez przedstawiciela Wypożyczalni.

Zwrot sprzętu

Zwrot sprzętu następuje w taki sam sposób jak jego wypożyczenie – przedstawiciel Wypożyczalni odbiera sprzęt od Najemcy w ustalonym wspólnie miejscu i czasie.
Po oględzinach sprzętu następuje zwrot kaucji (gotówką).

Odpowiedzialność najemcy

Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

Najemca odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy, szczególnie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku zwrotu uszkodzonego lub bardzo pobrudzonego sprzętu kaucja zostaje zaliczona na poczet naprawy lub czyszczenia a następnie zostaje rozliczona w następujący sposób: Wynajmujący przesyła e-mailem fakturę za naprawę a pozostałą kwotę zwraca przelewem na konto Najemcy. W przypadku gdy koszt naprawy/czyszczenia przewyższa wysokość kaucji, Najemca jest zobowiązany dopłacić do kwoty z faktury.

W przypadku zgubienia, trwałego zabrudzenia lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Wynajmującemu kwoty odpowiadającej cenie zakupu takiego samego nowego modelu, wg cen rynkowych w dniu jego zwrotu/utraty (kwota ta jest każdorazowo określona w umowie).

W przypadku wynajmu fotelika samochodowego za montaż fotelika odpowiada Najemca

Polityka bezpieczeństwa

Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych klientów i użytkowników strony internetowej www.littletraveller.pl jest Katarzyna Butler, zamieszkała we Wrocławiu przy ulicy Kawalerzystów 28/3.

Klienci Wypożyczalni wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Katarzynę Butler w celu zawarcia i wykonania Umowy Najmu sprzętu.

Klientom Wypożyczalni przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich uzupełniania, poprawiania oraz wniesienia żądania zaniechania przetwarzania i usunięcia danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie Umowy Najmu.

Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności Kodeks Cywilny

Scroll to top